รอดพ้นจากบาปกรรม

ยอมรับความรอดพ้นจากบาปกรรม:

ค้นพบพลังแห่งความรักของพระเยซูคริสต์

ความรอดพ้นไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นคำสัญญาถึงชีวิตใหม่

การรับการให้อภัย และความสุขชั่วนิรันดร์ เป็นกระบวนการที่เราคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้าง

ทุกสิ่ง เป็นโอกาสที่จะแก้ไขความแตกสลายภายในตัวเรา และพบความสมบูรณ์ในพระองค์

ในโลกที่มีความเชื่อที่หลากหลาย และมีเส้นทางมากมาย การที่จะร้องเรียกชื่อของพระเยซู

อาจดูเหมือนว่าไม่คุ้นเคยแต่ให้เรารับรองกับคุณได้เลยว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่ในชื่อนั้น

ในตำราโบราณเขียนไว้ว่า "ความ​รอด​พ้น​จะ​มา​จาก​ใคร​อื่น​ไม่​ได้​เลย เพราะ​ไม่​มี​ชื่อ​อื่น​ใด​

ใต้​ฟ้า​สวรรค์ ที่​มนุษย์​ใช้​ร้อง​เรียก​ถึง แล้ว​จะ​รับ​ความ​รอดพ้น​ได้" (พระคริสตธรรมคัมภีร์

พระธรรมกิจการ บทที่ 4 ข้อ12) พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง

คนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเรา กับพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ

พระเยซูทรงดำเนินชีวิตบนโลกนี้ในฐานะพระเจ้าโดยสมบูรณ์ และเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

พระองค์ทรงดำเนินชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจ การสั่งสอน และความรัก แต่ภารกิจ

สูงสุดของพระองค์ คือการขจัดบาปของโลก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น... เพราะพระองค์ทราบว่า

จิตใจของเราต้องการการชำระให้สะอาด ภาระของเราต้องได้รับการยกออกไป และ

จิตวิญญาณของเราต้องการชีวิตนิรันดร์

พระเยซูทรงเต็มใจที่สละชีวิตของพระองค์ เพื่อรับภาระความบาปของเรา การเสียสละ

ของพระองค์เป็นการกระทำแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยรู้จัก พระเลือดของพระองค์

หลั่งไหลออกมาเพื่อชำระบาปของเรา และเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก ที่พระองค์กลับมามีชีวิต

อีกครั้งในสามวันต่อมา การฟื้นคืนชีวิตของพระองค์ได้เอาชนะความตาย และได้มอบ

หนทางสู่ชีวิตนิรันดร์แก่เรา

หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางอัศจรรย์แห่งศรัทธา และยอมรับความรอดพ้นที่พระเยซู

เสนอ เราขอเชิญคุณให้อธิษฐานด้วยใจที่เปิดกว้าง

หากคุณอธิษฐานด้วยความจริงใจ เราขอต้อนรับคุณสู่ครอบครัวของพระเจ้า! การตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์

เป็นขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยวัตถุประสงค์ ความสุข และความยินดี

เช่นเดียวกับเมล็ดพืชที่เติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงาม การเดินทางแห่งศรัทธาของคุณ จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณ

พยายามที่จะรู้จักพระคริสต์ ผ่านการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการเชื่อมต่อกับผู้เชื่อคนอื่นๆ

จำไว้ว่าความรอดพ้นคือการพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว มันก้าวข้ามขอบเขตทางวัฒนธรรม และบอกถึง

ความปรารถนาภายในใจของคุณโดยตรง ขอให้คุณสัมผัสถึงความรักอันล้ำลึกของพระเจ้า และพบกับการ

เติมเต็มที่แท้จริง ในศรัทธาที่คุณได้ค้นพบ

เราต้องการที่จะรู้ถึงการตัดสินใจของคุณ ที่จะติดตามพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อคุณ

ขอให้คุณส่งข้อความถึงเรา

"พระเยซูที่รัก

วันนี้ข้าพระองค์ (หรือคำเรียกแทนตัวเองอื่น ๆ เช่น ฉัน, ผม, ข้าพเจ้า, ลูก, ข้าพระองค์ ฯลฯ) มาอยู่ต่อหน้าพระองค์ โดยตระหนักว่าข้าพระองค์ ต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์ เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ตายเพื่อบาปของข้าพระองค์ และพระองค์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ข้าพระองค์ สารภาพว่า ข้าพระองค์ เป็นคนบาป ที่ต้องการ การให้อภัยจากพระองค์

ข้าพระองค์ ขอให้พระองค์ เข้ามาในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อเป็นพระเจ้า และผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ล้างบาปของข้าพระองค์ และสร้างชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาใหม่ ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ ให้กับพระองค์ และเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้นำทางของข้าพระองค์ ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป

ขอบพระคุณพระเยซูสำหรับความรัก และพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ เลือกที่จะติดตามพระองค์ ไปตลอดชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

If

silhouette of man
silhouette of man

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือคำอธิษฐาน

ขอให้คุณติดต่อเรา เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ