เอาชนะความท้าทาย

คุณจะได้รับพรมากมายบนเส้นทางแห่งพระคุณ แต่ในบางครั้งมันไม่ได้ง่ายเสมอไป พระเยซูบอกว่า, “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรมยอห์นบทที่ 16 ข้อที่ 33