พิธีมหาสนิท

พิธีมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่สำคัญสำหรับคริสเตียน โดยเกี่ยวข้องกับการรับประทานขนมปัง และไวน์ (หรือน้ำองุ่น) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

GROW

10/5/20231 min read

a woman is holding a small piece of food in her hands
a woman is holding a small piece of food in her hands

ต้นกำเนิดของพิธีมหาสนิท สามารถย้อนไปถึงอาหารมื้อสุดท้าย ที่พระเยซูร่วมรับประทานกับเหล่าสาวก ก่อนที่จะถูกตรึงกางเขน พระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงอวยพร และประทานแก่เหล่าสาวก และตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” พระองค์ยังทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นแบ่งปันกับเหล่าสาวกของพระองค์ และตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา”

สำหรับคริสเตียน พิธีมหาสนิทมีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง เป็นเครื่องเตือนใจถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปกรรมของเรา เป็นสัญลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้เชื่อกับพระเยซู และซึ่งกันและกันในฐานะสมาชิกของชุมชนคริสเตียน

ในระหว่างพิธีศีลมหาสนิท ผู้เข้าร่วมจะรับประทานขนมปัง และเหล้าองุ่น (หรือน้ำองุ่น) เพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซู และยืนยันศรัทธาในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เป็นเวลาสำหรับการคิดใคร่ครวญ และการเยียวยารักษาทางจิตวิญญาณ เป็นการเตือนใจผู้คนถึงความรัก ความเมตตา และการไถ่บาปอย่างสมบูรณ์ ผ่านการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

ประเพณี และความเชื่อของพิธีมหาสนิทอาจแตกต่างกันไปตามนิกายต่างๆ ของคริสเตียน แต่หลักการสำคัญยังคงเหมือนเดิม: ศีลมหาสนิทเป็นสัญลักษณ์แทนพระวรกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ และการเชื่อฟังสำหรับคริสตชน