การบัพติศมาของคริสเตียนหมายถึงอะไร?

GROW

10/5/20232 min read

woman in grey t-shirt and black pants in water
woman in grey t-shirt and black pants in water

การบัพติศมาเป็นพิธีสำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของคริสเตียน เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของผู้เชื่อ ที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ และต่อไปนี้เป็นขั้นตอน และความสำคัญของบัพติศมา

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจเรื่องการบัพติศมา

ก่อนที่จะรับบัพติศมา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการบัพติศมาหมายถึงอะไร... การบัพติศมาเป็นวิธีหนึ่งในการประกาศความเชื่อ และการตัดสินใจของคุณที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ต่อสาธารณะ เป็นการแสดงอออกภายนอก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของชีวิตของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อในพระเยซู

ขั้นตอนแรก และสำคัญที่สุดคือการเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมของคุณ นี่หมายถึงการยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปที่ต้องการรับการอภัย และยอมรับพระเยซูเป็นผู้ที่ให้อภัยบาปกรรมของคุณ และประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณ

ขั้นตอนที่ 3: การกลับใจ

การกลับใจหมายถึงการหันเหจากเส้นทางความบาปเก่า ๆ และแสวงหาชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้า มันเหมือนกับการกลับรถในชีวิตของคุณ และเลือกที่จะติดตามพระเยซู

ขั้นตอนที่ 4: พูดคุยกับศิษยาภิบาลของคุณ

พูดคุยกับศิษยาภิบาล หรือผู้นำคริสตจักรที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความปรารถนาที่จะรับบัพติศมา พวกเขาจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ และตอบทุกคำถามที่คุณอาจมี

ขั้นตอนที่ 5: การเลือกวันรับบัพติศมา

เลือกวันที่จะรับบัพติศมาร่วมกับศิษยาภิบาลของคุณ วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้รับบัพติศมาต่อหน้าสมาชิกคริสตจักร

ขั้นตอนที่ 6: พิธีบัพติศมา

ในวันรับบัพติศมา คุณจะต้องจุ่มน้ำ หรือประพรมน้ำ ขึ้นอยู่กับประเพณีของคริสตจักร การกระทำนี้เป็นสัญลักษณ์ของการชำระบาปกรรม และการยืนยันตัวตนของคุณในพระเยซูคริสต์ ในการกับการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

ขั้นตอนที่ 7: ถ้อยคำแห่งการบัพติศมา

ระหว่างการรับบัพติศมา ศิษยาภิบาลของคุณมักจะพูดประมาณว่า "ข้าพเจ้าให้บัพติศมาคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" สิ่งนี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาของคุณต่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพ และชีวิตใหม่ในพระคริสต์

ขั้นตอนที่ 8: โผล่ออกมาจากน้ำ

เมื่อคุณถูกปล่อยลงไปในน้ำ และถูกยกขึ้นขึ้นมาอีกครั้ง... นั่นเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนที่มีบาปของคุณที่ได้ตายไปแล้ว และฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ

ขั้นตอนที่ 9: การชื่นชมยินดี

หลังจากรับบัพติศมา สมาชิกคริสตจักร และเพื่อนร่วมความเชื่อจะชื่นชมยินดีกับคุณ เป็นโอกาสอันน่ายินดีที่คุณประกาศความเชื่อของคุณในพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผย และชุมชนคริสตจักรยินดีต้อนรับคุณในฐานะพี่น้องร่วมความเชื่อ

ความสำคัญของบัพติศมา:

การเชื่อฟัง: การรับบัพติศมาเป็นการแสดงความเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสั่งให้ผู้ติดตามของพระองค์ให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่ ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19)

การให้อภัย และการชำระล้าง: บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการอภัยบาป และการชำระล้างธรรมชาติบาปเก่าของเรา มันแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่ในพระเยซูคริสต์

การระบุตัวตนของเราในพระเยซูพระคริสต์: โดยการรับบัพติศมา คุณระบุถึงการสิ้นพระชนม์ การฝังศพ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นวิธีการแสดงออกว่า "ฉันเป็นของพระองค์"

การประกาศต่อสาธารณชน: บัพติศมาคือการประกาศต่อสาธารณะ ถึงความเชื่อของคุณ แสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาต่อไปได้

โปรดจำไว้ว่าบัพติศมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของคุณในฐานะคริสเตียน เป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ และตามมาด้วยการเติบโตในความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์ และดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคุณ

What the Bible says about Baptism

Baptism is referenced as significant in the life of a Christian in various passages throughout the New Testament. Here are a few more verses that emphasize the importance of baptism:

  1. Romans 6:3-4 (NIV): "Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life."

This passage from Romans underscores the symbolism of baptism as a burial and resurrection with Christ, signifying the public declaration of a new life in Him.

  1. Galatians 3:26-27 (NIV): "So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ."

Baptism is described as a way of being clothed with Christ, signifying an understanding of the intimate union with Him.

  1. Colossians 2:12 (NIV): "Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead."

This verse acknowledges the spiritual reality of being buried and raised with Christ at the moment of salvation and the role of faith in this process.

  1. 1 Peter 3:21 (NIV): "And this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ."

This verse highlights baptism as a symbol of salvation and a pledge of a clear conscience toward God.

These passages, among others in the New Testament, emphasize that baptism is not merely a ritual or an external act but a significant spiritual experience for the believer. It symbolizes identification with Christ's death and resurrection, an acknowledgement of the cleansing from sin and union with Christ in a public confession of faith. Baptism is seen as an essential step in the journey of a Christian's faith and discipleship.